AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1946 ArmékårInnehållsförteckning:
- - - - -
I. Exempel på armékårs sammansättning

- - - - -
II. Kårstab

- - - - -
III. Kårsignalförband

1. Kårsignalbataljon
    - Kårsignalbataljonsstab
    - Kårstationskompani
    - Kårtrådkompani
    - Kårkabelkompani
2. Militärområdessignalkompani

- - - - -
IV. Kårinfanteriförband

1. Infanteriregemente
2. Kårjägarbataljon
    - Kårjägarbataljonsstab
    - Kårjägarkompani
    - Tungt kårjägarkompani
    - Kårjägartrosskompani
3a. Jägarstab
3b. Självständig jägarpluton
4. Fältpoliskompani
5. Fältpolispluton
6.Tekniskt kompani

- - - - -
V. Kårkavalleriförband (inga förband redovisade)

- - - - -
VI. Kårpansarförband

1. Kårpansarvärnskompani
2. Tungt kårpansarvärnskompani
3. Pansarkompani

- - - - -
VII. Kårartilleriförband

1. Artillerichefsstab
2. Kårdivision 10,5cm kanon m/34
    - Kårdivisionsstab
    - Kårbatteri
    - Kårdivisionstross
3. Kårdivision 15cm haubits m/38
    - Kårdivisionsstab
    - Kårbatteri
    - Kårdivisionstross
4. Kårdivision 15cm haubits m/39
    - Kårdivisionsstab
    - Kårbatteri (terrängdragbil m/42)
    - Kårbatteri (terrängdragbil m/40, delad pjäs)
    - Kårdivisionstross
5. Kårdivision 10.5cm haubits m/39 (artilleritraktor m/40 (m/43))
    - Kårdivisionsstab
    - Kårbatteri
    - Kårdivisionstross
6. Stormdivision
    - Stormdivisionsstab
    - Stormbatteri
    - Stormdivisionstross
7. Kårmätbatteri
8. Granatkastardivision (hästanspänd)
    - Granatkastardivisionsstab
    - Granatkastarbatteri

- - - - -
VIII. Kårluftvärnsförband

1. Luftvärnsregementsstab
2. Kårluftvärnsdivision
    - Kårluftvärnsdivisionsstab
    - Kårluftvärnstrosskompani
    - Kårluftvärnsbatteri (7,5cm luftvärnskanon m/37)
    - Fältluftvärnskompani
3. Kårluftvärnsbatteri 10,5cm
4. Järnvägsluftvärnsautomatkanonkompani

- - - - -
IX. Kåringenjörsförband

1. Kåringenjörsstab
2. Kåringenjörsbataljonsstab
3. Kåringenjörkompani
4. Brokompani
5. Järnvägsbataljon
    - Järnvägsbataljonsstab
    - Järnvägskompani
    - Järnvägsspecialkompani
6. Befästningsstab
7. Självständig arbetskader
8. Självständig materielkader
9. Ingenjörmaterielkompani
10. Vägkompani

- - - - -
X. Kårtrafik- och kårtransportförband

1. Bilbataljonsstab
2. Kårtrafikkompani
3. Kårtrafikpluton
4. Kårbilkompani
5. Kåranspannskompani
6. Sjukhustågkader

- - - - -
XI. Etappförband

A. I etappgrupp enligt ständig indelning ingående etappförband
1. Etappgruppstab
2. Krigsbyggnadskompani
3. Motorreparationskompani
4. Tygreparationskompani
5. Ammunitionsförrådskompani
6. Sjukhuskompani
7. Etapphästsjukvårdskompani
8. Etappintendenturkompani

B. Övriga etappförband
1. Krigsbyggnadskompani
2. Sjukstallskompani
3. Hästkompani
4. Signalverkstadskompani
5. Etappsjukhuskompani
6. Sjuktransportkompani
7. Sjukvårdsförrådskompani
8. Smittskyddskompani
9. Badpluton
10. Tygverkstadskompani
11. Motorverkstadsompani
12. Ammunitionsförrådspluton
13. Bageripluton
14. Kader för rörlig tvättanstalt

- - - - -
XII. Styrkeuppgifter

- - - - -