AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1942 Landstorm- och Hemvärnsförband
Not:
Provisorisk Fälthandbok är en publikation som skyndsamt trycktes upp då behovet var stort att få fram nya organisationsöversikter under andra världskriget. Läsaren får ha överseende med den dåliga tryckkvalitén.


Innehållsförteckning:
- - - - -
I. Staber

1. Militärområdesstab
2. Militärområdessignalkompani
3. Försvarsområdesstab med stabskompani
4. Transportledningsstab (landsväg)
5. Transportledningsstab (järnväg) större
6. Transportledningsstab (järnväg) mindre

- - - - -
II. Luftförsvarsförband

1. Luftvärnsdivisionsstab (större)
2. Luftvärnsdivisionsstab (mindre)
3. Luftvärnsbatteri om 4 pjäser m/37 eller m/H
4. Luftvärnsbatteri om 3 pjäser m/36
5. Luftvärnskompani
6. 40mm Luftvärnsautomatkanontropp
7. 20mm Luftvärnsautomatkanontropp
8. Luftvärnskulsprutetropp
9. Strålkastarkompani
10. Luftvärnstransportkompani
11. Luftbevakningskompani
12. Luftbevakningscentral

- - - - -
III. Markbevakningsförband

1. Markbevakningsbataljonsstab
2. Bevakningskompani
3. Självständig bevakningspluton

- - - - -
IV. Infanteriförband

1. Kust- och gränsregementsstab samt regementsstabskompani
2. Landstormsbataljonsstab och bataljonsstabskompani med bataljonstross
3. Landstormscykelbataljonsstab och bataljonsstabskompani med bataljonstross
4. Kust- och gränsförsvarsbataljonsstab samt bataljonsstabskompani med bataljonstross
5. Landstormsgevärskompani
6. Kust- och gränsförsvarskompani
7. Tungt landstormskompani
8. Landstormscykelgevärskompani
9. Landstormscykelskyttekompani
10. Tungt landstormscykelkompani
11. Självständigt landstormsskyttekompani
12. Spärrkompani

- - - - -
V. Ingenjörsförband

1. Landstormsingenjörskompani
2. Självständig landstormsingenjörspluton
3. Landstormsingenjörsförrådspluton

- - - - -
VI. Transport, sjukvård- och hästsjukvårdsförband

1. Landstormsanspannskompani
2. Landstormsbilkompani
3. Självständig landstormsbilpluton
4. Landstormsunderhållskompani
5. Landstorsmsjukvårdskompani
6. Landstormssjukhuskader
7. Landstormsbadpluton
8. Landstormskrigssjukstallskader

- - - - -
VII. Intendenturförband

1. Landstormsintendenturpluton
2. Landstormsmagasinspluton

- - - - -
VIII. Arbetsförband

1. Landstormskrigsbyggnadskompani
2. Landstormsarbetskompanikader
3. Landstormsarbetspluton

- - - - -
IX. Hemvärnsförband

1. Hemvärnsområdesstab
2. Självständig hemvärnsgrupp
3. Självständig hemvärnspluton
4. Hemvärnskompani

- - - - -

Styrkeuppgifter

- - - - -