AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1942 Armékår
Not:
Provisorisk Fälthandbok är en publikation som skyndsamt trycktes upp då behovet var stort att få fram nya organisationsöversikter under andra världskriget. Läsaren får ha överseende med den dåliga tryckkvalitén.


Innehållsförteckning:
- - - - -
I. Exempel på armékårs sammansättning

- - - - -
II. Kårstab

- - - - -
III. Kårsignalförband

1. Kårstationskompani
2. Kårtrådkompani
3. Signalspaningskompani
4. Brevduvekompani

- - - - -
IV. Motorbrigad

1. Exempel på motorbrigads sammansättning
2. Motorbrigadstab
3. Motorbataljon
4. Brigaddivision
5. Brigadluftvärnsautomatkanonkompani
6. Brigadingenjörkompani
7. Brigadsignalkompani
8. Brigadersättningskompani
9. Brigadtrafikpluton
10. Brigadsjukvårdskompani
11. Brigadintendenturpluton

- - - - -
V. Kårinfanteriförband

1. Cykelinfanteriregemente
2. Bilinfanteriregemente
3. Skidlöparbataljon
4. Stridsvagnsbataljon
5. Pansarvärnskompani

- - - - -
VI. Kårartilleriförband

1. 10cm Kårdivision
2. 10,5cm Kårdivision
3. 15cm Kårdivision
4. Kårmätbatteri

- - - - -
VII. Kårluftvärnsförband

1. Kårluftvärnsdivision
2. Järnvägsluftvärnsautomatkanonkompani (40mm dbl)

- - - - -
VIII. Kåringenjörsförband

1a. Befästningsstab större
1b. Befästningsstab mindre
2. Kåringenjörsstab
3. Kåringenjörsbataljonsstab
4. Kåringejörkompani
5. Brokompani (ansp)
6. Brokompani (mot)
7. Landstormsingenjörsmaterielkompani
8. Landstormsvägkompani
9. Utrustningsstab (större)
10. Utrustningsstab (mindre)
11. Järnvägsbataljon

- - - - -
IX. Kårträngförband

1. Kårtrafikkompani
2. Trafikpluton (självständig)
3. Bilbataljonsstab
4. Bilkompani
5. Landstormsanspannskompani
6. Sjukhustågkader

- - - - -
X. Kårintendenturförband

Kader för rörlig tvättanstalt

- - - - -
XI. Etappförband

A. Främre etappgrupp

1. Exempel på främre etappgrupps sammansättning
2. Etappgruppstab
3. Arbetskompani
4. Lätt ammunitionsförrådskompani
5. Motorverkstadspluton
6. Etappintendenturkompani
7. Sjukhuskompani
8. Etappsjukhuskompani
9. Sjuktransportkompani
10. Etapphästsjukvårdskompani
11. Tygkompani

B. Bakre etappgrupp

1. Exempel på bakre etappgrupps sammansättning
2. Etappgruppstab
3. Arbetskompani
4. Etappintendenturkompani
5. Etappsjukhuskompani (lst)
6. Ammunitionsförrådskompani
7. Tygverkstadskompani
8. Etappmotorverstad
9. Signalförrådskompani
10. Sjukvårdsförrådskompani (lst)
11. Sjukstallkompani
12. Hästkompani
13. Tygförrådskompani

C. I etappgrupp icke ingående etappförband

1. Landstormssmittskyddskompani
2. Landstormsbadpluton

- - - - -
XII. Etappdepåförband (endast huvuddragen)

1. Etappdepåbrigadstab med brigadstabskompani
2. Etappdepåinfanteribataljonsstab och bataljonsstabskompani med bataljonstross
3. Etappdepåcykelinfanterikompani
4. Etappdepåbilinfanterikompani
5. Etappdepåinfanterikompani
6. Etappdepåskvadron
7. Etappdepåbilskvadron
8. Etappdepådivisionsstab
9. Etappdepåbatteri
10. Etappdepåingenjörkompani
11. Etappdepåsignalkompani

- - - - -
XIII. Styrkeuppgifter

- - - - -