AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1936 (1937 samt 1939)

Innehållsförteckning:
- - - - -
A. Armékår

1. Armékårs sammansättning
2. Armékårstab
3. Armékårstationskompani
4. Armékårtrådkompani
5. Signalspaningskompani


- - - - -
B. Fördelning

1. Fördelnings sammansättning
2. Fördelningsstab
3. Fördelningssignalkompani

4. Infanteriregemente (översikt)
 
- Regementsstab med regementstross
   - Kulsprutepluton
   - Pionjärpluton

  Infanteribataljon (översikt)
  - Infanteribataljonsstab med bataljonstross
  - Skyttekompani
  - Gevärskompani
  - Självständig tung pluton

5. Bevakningsbataljon (översikt)
    - Bevakningsbataljonsstab med bataljonstross
    - Bevakningskompani

6. Kavalleribataljon (översikt)
    - Bataljonsstab med bataljonstross
    - Pansarbilsskvadron
    - Ryttarskvadron
    - Cykelskvadron

7. Fördelningsartilleriregemente (översikt)
    - Regementsstab med regementstross
    - Ammunitionsbatteri
  
    I-II. Division (översikt) 7cm kanon
    - Divisionsstab med divisionstross
    - Batteri
   
    III. Division (översikt) 10cm haubits
    - Divisionsstab med divisionstross
    - Batteri

    IV. Division (översikt) 15cm haubits
    - Divisionsstab med divisionstross
    - Batteri

8. Ingenjörsbataljon (översikt)
    - Bataljonsstab med bataljonstross
    - Fördelningsingenjörskompani
    - Fördelningskrigsbrokompani
    - Luftvärnskulsprutepluton

9. Fördelningsträng (översikt)
    - Fördelningsträngstab med trängtross
    - Tränggruppstab
    - Trosstab
    - Fördelningstrafikkompani
    - Ammunitionskompani
    - Bilkompani
    - Anspannskompani

10. Fördelningsintendenturkompani

11. Sjukvårdsbataljon (översikt)
     - Sjukvårdsbataljonsstab med bataljonstross
     - Fördelningssjukvårdskompani
     - Sjukbärarkompani
     - Sjukhuskompani

12. Hästsjukvårdskompani

- - - - -
C. Kavalleribrigad  

1. Exempel på kavalleribrigads sammansättning

2. Brigadstab

3. Brigadsignalkompani

4. Kavalleriregemente (översikt)
    - Regementsstab med regementstross
    - Ryttarskvadron
    - Cykelskvadron
    - Självständig tung tropp
    - Pansarbilsskvadron
    - Kanonbiltropp

5. Kavalleribilbataljon (översikt)
   - Kavalleribilbataljonsstab med bataljonstross
   - Bilskvadron
   - Pansarbilskvadron

6. Brigadbatteri

7. Brigadingenjörkompani

8. Brigadtrafikpluton

9. Brigadersättningskompani

10. Brigadsjukvårdskompani

11. Brigadhästsjukvårdspluton

- - - - -
D. Stridsvagnsförband

Stridsvagnskompani

- - - - -
E. Armékårartilleriregemente

Armékårartilleriregemente (översikt)
 - Regementsstab med stabstross
 - Ljudmätningsbatteri
 - Ballongbatteri

I. Division (översikt) 15cm haubits
 - Divisionsstab med divisionstross
 - Batteri

II. Division (översikt) 10cm kanon
 - Divisionsstab med divisionstross
 - Batteri

III. Division (översikt) 21cm haubits
 - Divisionsstab med divisionstross
 - Batteri

IV. Division (översikt) 7cm kanon
 - Divisionsstab med divisionstross
 - Batteri

- - - - -
F. Luftvärnsdivision

Luftvärnsdivision (översikt)
 - Luftvärnsdivisionsstab
 - Luftvärnsbatteri
 - Strålkastartropp
 - Bilpluton

- - - - -
G. Armékåringenjörtrupper

Armékåringenjörstab
Vägbataljonsstab
Armékåringenjörkompani
Armékårkrigsbrokompani
Vägkompani
Ingenjörmaterielkompani

- - - - -
H. Armékårunderhållstrupper

1. Armékårträng
 
Armékårtrafikkompani
Trafikpluton (självständig)
Bilbataljonsstab
Bilkompani
Anspannsbataljonsstab
Anspannskompani

2. Etappförband

Etappgruppstab
Arbetskompani
Tygkompani
Ammunitionsförrådskompani
Tygförrådskompani
Tygverkstadskompani
Ingenjörsförrådspluton
Signalförrådspluton
Motorverkstadspluton
Etappintendenturkompani
Sjukhuskompani (motoriserat)
Sjukhuskompani (anspann)
Etappsjukhuskompani
Sjuktransportkompani
Sjukvårdsförrådspluton
Etapphästsjukvårdskompani
Sjukstallkompani
Hästkompani
Hälsovårdspluton
Smittreningspluton
Krigsbyggnadskompani
Polisgrupp

- - - - -
I. Landstormstrupper

Bataljonsstab
Gevärskompani
Kulsprutekompani
Självständig kulsprutepluton
Bilkulsprutepluton
Cykelkompani
Skidlöparkompani
Självständig cykelpluton
Bilbatteri

- - - - -
J. Styrkeuppgifter

- - - - -