AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok 1932 års upplaga


Innehållsförteckning:
- - - - -
A. Arméfördelning

1. Arméfördelningens sammansättning

   
Översikt över arméfördelnings sammansättning

2. Arméfördelningskvarter och fördelningstelegrafkompani

Arméfördelningskvarter
Fördelningstelegrafkompani


3. Infanteri

Brigad (översikt)
 - Brigadstab

Regemente (översikt)
 - Regementsstab
 - Pionjärpluton
 - Stridstross
 - Packtross

Infanteribataljon (översikt)
 - Bataljonsstab
 - Gevärskompani
 - Kulsprutekompani
 - Granatkastarpluton


4. Kavalleri

Regemente (översikt)
 - Regementsstab
 - Ryttarskvadron
 - Skytteskvadron
 - Kulspruteskvadron
 - Pansarbilstropp


5. Artilleri

Regemente (översikt)
 - Regementsstab
 - Gruppstab
 
I-II. Division (översikt) 7,5cm
 - Divisionsstab
 - Batteri
 - Divisionsammunitionstross

III. Division (översikt) 10,5cm
 - Divisionsstab
 - Batteri
 - Divisionsammunitionstross


IV. Division (översikt) 15cm
 - Divisionsstab
 - Batteri
 - Divisionsammunitionstross


6. Ingenjörtrupper

Ingenjörbataljon (översikt)
 - Ingenjörsbataljonsstab
 - Ingenjörskompani
 - Krigsbrokolumn


7. Ammunitionstrupper

Artilleriammunitionskolumn
Infanteriammunitionskolumn
Ammunitionsersättningskompani


8. Intendenturtrupper

Intendenturkompani

9. Sjukvårdstrupper

Sjukvårdskompani

10. Fördelningsträng

Fördelningstrosstab
Trossgruppstab (beriden)
Trafikavdelning
Anspannskompani
Hästkolumn
Skanstygskolumn
Trossgruppstab (motoriserad)
Lätt bilkompani (1 ton)
Bilreparationskader
Elverkskolumn
Drivmedelsavdelning
Väghyvelavdelning
Fältsjukhus
Fältsjukstall


- - - - -
B. Armétrupper

1. Stridsvagnsförband

Stridsvagnskompani

2. Arméartilleriförband

Armébildivision (översikt) 7cm
 - Armébildivisionsstab
 - Armébilbatteri
 - Divisionsammunitionstross

Arméartilleridivision (översikt) 15cm
 - Arméartilleridivisionsstab
 - Arméartilleribatteri
 - Divisionsammunitionstross

Arméartilleridivision (översikt) 10cm
 - Arméartilleridivisionsstab
 - Arméartilleribatteri

Arméartilleridivision (översikt) 21cm
 - Arméartilleridivisionsstab
 - Arméartilleribatteri

Arméljudbatteri


3. Luftvärnsartilleriförband

Luftvärnsdivisionsstab
Luftvärnsbatteri 7cm
Strålkastartropp
Tung bilpluton


4. Arméingenjörförband

Vägbyggnadskompani
Fältsågverk


5. Arméträngförband

Lätt bilkompani 1,5ton
Tungt bilkompani


- - - - -
C. Landstormstrupper

Gevärskompani
Kulsprutekompani
Självständig kulsprutepluton
Bilkulsprutepluton
Velocipedkompani
Självständig velocipedpluton
Velocipedkulsprutepluton
Skidlöparkompani
Självständig skidlöparpluton
Bataljonsstab


- - - - -
D. Styrkeuppgifter

- - - - -