AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén - Organisationsöversikt
2012-12-25

MOBILISERINGSTABELL

Titel Sjukhustågkader Ss3
Nummer 1c
Giltig från 1949-04-01
Giltig till 1959-12-15
 

Källa: Krigsarkivet

- - - - -

Läkare (övrig personal, löjtnant)
Sjukhusunderofficer (övrig personal, fanjunkare, ur SRK)
2 Översköterskor
1 Kommissarie (övrig personal, furir*1, ur SRK, manlig eller kvinnlig personal)
Kock (övrig personal, ur SLK)
2 Köksbiträden (övrig personal, ur SLK)
13 Sjukvårdare (övrig personal, ur SRK, manlig eller kvinnlig personal)

- - - - -

Summering  
Regementsofficer (högre)  
Kapten  
Subalternofficer  
Underofficer  
Furir  
Övriga underbefäl  
Menig
Övrig personal 21
Summa personal 21
Hästar  
Hundar  
Häst-fordon  
Bilar mm  
Motorcykel  
Släp-fordon  
Cykel  
Pjäser mm  

Anmärkning:
Vid vinterorganisation gäller denna tabell utan förändring.

*1
Tjänstegraden (tjänsteklassen) avser endast personal som vid brist på kvinnlig krigstjänstpersonal ersätter sådan.